● پسوند های مجاز به همراه محدودیت حجم...

میهمان ها
پسوند : gifحجم : 5 MB
پسوند : pngحجم : 5 MB
پسوند : jpgحجم : 5 MB
پسوند : jpegحجم : 5 MB
پسوند : bmpحجم : 5 MB
پسوند : zipحجم : 5 MB
پسوند : rarحجم : 5 MB
 
کاربران
پسوند : gifحجم : 15 MB
پسوند : pngحجم : 15 MB
پسوند : jpgحجم : 15 MB
پسوند : jpegحجم : 15 MB
پسوند : bmpحجم : 15 MB
پسوند : zipحجم : 15 MB
پسوند : rarحجم : 15 MB
پسوند : mp4حجم : 15 MB
پسوند : mp3حجم : 15 MB
Powered by Kleeja
queue